Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI-  zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w Fizjo-Clinica Monika i Filip Boukołowscy Spółka Cywilna.

 § 1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fizjo-Clinica Monika i Filip Boukołowscy Spółka Cywilna, ul. Jerzego Siwińskiego 11 lok. U10, 05-120, Legionowo.

       2 .  Celem Polityki jest :

a) udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego,

b) zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych,

c)  Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług na rzecz Użytkownika,

            d) Uzyskanie pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez

      Administratora , wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki

            e)Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:

 1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.),
 2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.),
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 2. Ochrona prywatności, dane osobowe

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Administratora dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody bądź poprzez inną formę uprawniającą Administratora do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Administrator z należytą starannością dobrał i zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 3. Administrator aktualizuje informatyczne środki ochrony zabezpieczając dane przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 4. W zależności od realizowanej czynności przetwarzania danych, prawa z których może korzystać osoba fizyczna określa poniższe zestawienie:

1.prawo dostępu do danych,

2.prawo do sprostowania danych,

3.prawo do usunięcia danych,

4.prawo do ograniczenia przetwarzania,

5.prawo do przenoszenia danych,

6.prawo do sprzeciwu.

5.  Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Administratora  lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na wyraźną prośbę administratora.

6 .Skorzystanie z uprawnień , które określone zostały  jako prawa Użytkownika, mogą być realizowane poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail:: monikaboukolowska@fizjo-clinica.pl

§ 3. Pliki Cookies

Cookies są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Nie wykorzystujemy plików Cookies aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem telefonu, maila bądź poczty tradycyjnej. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer.

 1. Pliki Cookies pozwalają na stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług. Zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika,
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 3. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze strony internetowej Administratora. Osoba taka może, w każdym czasie, dokonać zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce internetowej.
 4.  Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Administratora, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5.  Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Polityka prywatności została przyjęta na mocy zarządzenia Administratora.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.